Opsummering af servicevilkår

Når du bruger vores service, vores hjemmeside og vores applikation, Tempi, gælder følgende servicevilkår Unique Watches Servicevilkår (klik på link eller scroll ned for at læse Servicevilkår.

Nedenfor har vi lavet en opsummering af vores servicevilkår for at give dig et overblik. Det er dog servicevilkårene, der til enhver tid er gældende.
Ved uoverensstemmelser mellem opsummeringen og de servicevilkårene, gælder servicevilkårene.

Unique Watches ApS tilbyder en service, hvor brugere kan købe og sælge luksusure.

Ordet bruger dækker her over både en privatperson og en erhvervsdrivende.

Handelen mellem brugerne foregår gennem Unique Watches ApS’ app, Tempi, og gennem vores hjemmeside. Samlet kaldes dette for Handelsplatformen.

Tempi kan downloades mod betaling i en appstore.

Brugerne kan købe annoncer i Handelsplatformen med henblik på at promovere varer. Unique Watches ApS garanterer ikke for indholdet af brugernes annoncer.

Unique Watches ApS refunderer ikke betalte annoncer, når først annoncen er online på platformen. Forbrugere har dog med visse begrænsninger en fortrydelsesret på 14 dage fra aftalen om annoncen.

Unique Watches ApS sletter annoncer uden varsel, hvis der er mistanke om svindel.

Unique Watches ApS er afhængig af 3. parter for at drive Handelsplatformen. Unique Watches ApS tager derfor forbehold over for mangler eller servicesvigt hos Unique Watches ApS’ tredjepartsleverandører.

Unique Watches ApS indestår ikke for brugernes varer, herunder brugernes oplysninger om varen, kvalitet, ægthed, proveniens mv.

Brugeren skal holde Unique Watches ApS skadesløs, hvis tredjemand retter et krav mod Unique Watches ApS, som skyldes brugerens misligholdelse.

Brugeren kan til enhver tid slette sin profil.

Unique Watches ApS sletter brugere uden varsel ved mistanke om svindel.

Som udgangspunkt kan vi ændre servicevilkår med 15 dages varsel.

-------------------------------------------------------SLUT----------------------------------------------------------

SERVICEVILKÅR

Introduktion

Velkommen til Unique Watches ApS’ Handelsplatform forstået som vores applikation, Tempi, og vores hjemmeside.

Handelsplatformen formidler køb og salg gennem annoncering på handelsplatformen.

Når du benytter Handelsplatformen, accepterer du følgende vilkår. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Unique Watches ApS, CVR-nr.: 40048227, Gammel Kongevej 137 A, st. 2, 1850 Frederiksberg C (”UW”). Disse servicevilkår træder i kraft ved oprettelse og brug af vores leverede services.

Anvendelse af Handelsplatformen

Når du opretter dine annoncer og andet indhold (samlet benævnt ”Indhold”), accepterer du at undlade at gøre følgende:    

- overtræde lovgivningen, herunder forbrugeraftaleloven, købeloven, aftaleloven og markedsføringsloven,
- krænke nærværende servicevilkår eller vores regler for annoncering
- være usand eller vildledende,
- krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder,
- distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil,
- distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Handelsplatformen eller brugerne af Handelsplatformen eller UW,
- belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Handlsplatformen,
- kopiere, ændre eller distribuere andre personers Indhold,
- benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Handelsplatformen og indsamle Indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse,
- sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden de relevante personers samtykke,
- omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser eller Handelsplatformen.      

Regler for annoncering

Af hensyn til placering og forståelse af annoncer forbeholder vi os ret til at ændre teksten i en given annonce og til at give annoncen en mere korrekt placering i tilfælde af fejlplaceringer.

 Der skal oplyses en reel salgspris i prisfeltet. Er salget momspligtigt, skal prisen angives inklusiv moms.

Antal/mængde skal altid fremgå. Har du flere af den samme ting, kan du enten opgive prisen pr. stk. eller på den samlede mængde.

Én annonce pr. ting. Ved salg må den samme ting kun indrykkes i én annonce under én rubrik, altså kun ét sted.

Én ting pr. annonce. Hver ting skal indrykkes i en annonce for sig. En undtagelse herfra er, når der er tale om flere ens ting eller ting, der naturligt hører sammen. Er der flere varer i en annonce, er det tilladt at oplyse den billigste pris i prisfeltet. For varer som hører sammen, skal den samlede pris oplyses.

Alle annoncer skal være rubrikspecifikke. Det vil sige, at teksten skal omhandle det produkt, der bliver annonceret for.

Søgeord/Tags: Det er ikke tilladt at indsætte søgeord i annonceteksten, som ikke har relevans til varen der bliver solgt

Annoncer der ikke optages: Vi forbeholder os ret til at afvise annoncer, der efter vores skøn strider mod gældende lovgivning, hensynet til brugerne eller UWs tarv eller omdømme.

Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler mv. må ikke optræde i annoncer
Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.

Du er altså ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler.

Unique Watches ApS fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

Erotisk indhold må ikke optræde i annoncer. Alle skal trygt kunne benytte Handelsplatformen. Vi optager derfor ikke annoncer med erotisk eller pornografisk indhold. Dette gælder også billeder af erotisk karakter.

Politisk og religiøst indhold må ikke optræde i annoncer. Alle skal trygt kunne benytte Handelsplatformen. Vi optager derfor ikke annoncer med politisk og religiøst indhold.

Ansvar for oprettelse af Indhold

Du indestår for, at det Indhold du opretter på Handelsplatformen, er i overensstemmelse med servicevilkårene, ikke strider mod dansk ret og ikke krænker tredjemands rettigheder. Dette gælder, uanset hvordan oprettelsen af Indhold sker.

Du har bevisbyrden for, at din oprettelse af Indhold på Handelsplatformen ikke krænker tredjemands rettigheder, og du skal straks på Unique Watches ApSs anmodning fremlægge dokumentation for, at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

Unique Watches ApS gennemgår ikke det Indhold du opretter for at sikre, at det ikke krænker tredjemands rettigheder eller dets lovlighed i øvrigt.

Du indvilliger i at skadesløsholde UW for ethvert tab, som UW måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som UW måtte afholde som følge af, at Indhold oprettet på Handelsplatformen viser sig eventuelt at krænke tredjemands ret eller stride mod lovgivningen i øvrigt.

Unique Watches ApSs ansvar

Unique Watches ApS er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger (brugerne) og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på handelsplatformen.

Unique Watches ApS påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som brugere køber ved brug af vores Handelsplatform.

Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig.

Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Vi kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Handelsplatformen.

Som følge heraf fraskriver vi os i forhold til de handlede varer og Indholdet på Handelsplatformen ethvert ansvar. Vi påtager os således intet ansvar for varernes kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af Handelsplatformen, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt vi bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er vores ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling, du betalte til os i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) kr. 10.000,-.

Serviceniveau

Unique Watches ApS er afhængig af tredjeparter for at drive Handelsplatformen. Unique Watches ApS tager derfor forbehold over for mangler eller servicesvigt hos UW tredjepartsleverandører og fraskriver sig ethvert ansvar i den henseende.

Fortrydelsesret (kun for forbrugeraftaler)

Du kan fortryde: Brugere, der er forbrugere, har en ret til at træde tilbage fra aftalen med Unique Watches ApS med de nedenfor anførte begrænsninger.

Fortrydelsesfristen: Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, f.eks. skrevet under på kontrakten eller afgivet bestillingen.

Hvis du f.eks. afgiver din bestilling mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Her gælder fortrydelsesretten ikke: Fortrydelsesretten gælder under ingen omstændigheder for Indhold, der i henhold til servicevilkårene (i) er blevet fjernet fra Handelsplatformen, eller som (ii) er blevet indrykket af brugere, der er udelukket fra at benytte Handelsplatformen.

Fortrydelsesretten bortfalder løbende: Fortrydelsesretten bortfalder, så snart Unique Watches ApS har opfyldt aftalen om indrykning af det pågældende Indhold på Handelsplatformen. Du kan således alene fortryde den del af aftalen, der endnu ikke er leveret afUnique Watches ApS. Unique Watches ApS er berettiget til at kræve betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret, såfremt du gør brug af din fortrydelsesret.

Tilbagebetaling: Tilbagebetaling vil blive beregnet ud fra antallet af resterende dage i din annonceringperiode på det tidspunkt, hvor du gør brug af din fortrydelsesret, set i forhold til den aftalte annonceringperiode.

Frist for tilbagebetaling: Hvis De udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer Unique Watches ApS alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vil du fortryde?: For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk: 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato

Misbrug af Handelsplatformen

Vi forbeholder os retten til at begrænse eller afslutte vores ydelse, fjerne lagret Indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugere fra vores side, hvis vi mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i vores servicevilkår.

Vi påtager os ikke noget ansvar for overvågning af vores side, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt Indhold eller brugernes benyttelse af vores Handelsplatform eller ydelser.

Rettigheder til Indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores Handelsplatform eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af Indhold på Handelsplatformen giver du Unique Watches ApS en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder. Unique Watches ApS gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af dine annoncer samt til markedsføringsformål.

Du giver derudover Unique Watches ApS ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af det Indhold du opretter på Handelsplatformen.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Handelsplatformen.

Overtrædelse

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere annonceret Indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette Indhold fjernes.

Priser og betalinger

Vi opkræver betaling for visse ydelser. Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen (inkl. moms), før du køber ydelsen. Vores priser er opgivet i danske kroner, og vi kan ændre dem fra tid til anden, dog med mindst 15 dages varsel. Vi kan vælge at ændre vores priser midlertidigt for produkter eller nye ydelser. Din betaling til os kan ikke refunderes, med mindre du har fortrydelsesret, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge Handelsplatformen.

Priserne vil til enhver tid være angivet på Handelsplatformen, herunder fremgå forud for et køb af annoncer.

Sikkerhed

Du skal kontakte os straks, hvis du har mistanke om, at din e-mailadresse eller din adgang til Handelsplatformen er blevet misbrugt. Unique Watches ApS dækker ikke noget tab i et større omfang end angivet i den danske lovgivning, hvis tabet er en følge af, at adgang er blevet misbrugt.

Lukning af din konto

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke din konto på Handelsplatformen. Lukning af din konto indebærer ikke, at vi refunderer allerede betalte beløb for annoncer, der endnu ikke måtte være bragt på Handelsplatformen.

Databeskyttelse

Vi henviser til vores privatlivs- og cookiepolitik: Privatlivs- og cookiepolitik

Generelt

Disse servicevilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på Unique Watches ApS, udgør hele aftalen mellem Unique Watches ApS og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Andre vilkår der vedrører et specifikt produkt eller en specifik ydelse udbudt af Unique Watches ApS har, i tilfælde af uoverensstemmelser, forrang i forhold til disse generelle vilkår.

Tvister afgøres efter dansk ret og ved civilt søgsmål med Unique Watches ApSs hjemsted som rette værneting.

Såfremt Unique Watches ApS ikke håndhæver en særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at vi har givet afkald på vores ret til at gøre dette på et senere tidspunkt.

Såfremt en domstol finder nogle af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.

Vi kan overdrage denne aftale efter eget skøn.

Ændringer

Vi kan opdatere disse servicevilkår med minimum 15 dages varsel. I så fald modtager du en mail herom. Opdateringerne træder dog i kraft inden, hvis du opretter Indhold på Handelsplatformen.

guaranteed

DIN SIKKERHED

Sikkerhed for at finde netop dit drømmeur. Og naturligvis sikkerhed for ægthed, kvalitet og stand til den rette pris. 

delivery

VI AFSENDER I DAG

VI AFSENDER IDAG

Hurtigt fra butik til håndled. Uret sendes straks med Postnord eller anden kurérservice, når den aftalte pengeoverførsel er registreret.

tag

GARANTI

Garanti for tryghed før, under og efter købet. Vi giver altid 24 mdr. reklamationsret, så du kan være helt tryg.

credit-card

SIKKER BETALING

Vi er naturligvis underlagt dansk købelovgivning. Betalinger foregår via straksoverførsler, og Unique Watches udsteder faktura på samtlige handler efter særlige danske momsregler.


UW-logo-neg

Unique Watches ApS
Gammel Kongevej 137A, st.
1850 Frederiksberg C 

 +45 20 93 44 73
info@unique-watches.dk 

CVR nr.: 40 04 82 27

Servicevilkår

Privatlivs- og cookiepolitik

Leveringsbetingelser for annoncer og abonnement

flogo-HexRBG-Wht-58
instagram-58